pondělí 12. května 2008

Bílé Karpaty

Louky Bílých Karpat jsou vyhlášené výskytem mnoha vzácných druhů rostlin, především orchidejí. Nejkrásnější svahy s typickými loukami posetými soliterními rozložitými duby jsou na úrovni Strážnice směrem na hraniční hřeben - např. Čertoryje - a potom také planiny ohraničené potokem Veličkou a na západním konci Horním Němčím. V něčem se tohle flyšové pásmo podobá flyšovým Karpatům na samém východě Slovenska, na Podkarpatské Rusi a v polských Bieszcadech. Projeďte proti proudu podél Veličky a vyjděte odtud nahoru a možná Vás také napadne, že např. Zadní louky by snesly označení "polonina", které se tam na východě používá. Už jen pro tu obdobnou liduprázdnost a veškerou lidskou činnost soustředěnou do zaříznutých údolí potoků dole. Návštěva v první dekádě května sice znamená, že neuvidíte kvést ani rudohlávky jehlancovité (Anacamptis pyramidalis), dokonce ani jinou orchidej - hlavinku horskou (Trausteinera globosa ). Podobné to nejspíš bude s bizarními tořiči (Ophrys). Měli jsme ale štěstí na vstavač mužský (Orchis mascula),


Orchis mascula, Early purple orchid, vstavač mužskýžlutý vstavač bledý (Orchis pallens)


Orchis pallens, Pale Orchid, vstavač bledýa prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), který se vyskytuje jak ve žluté tak fialové formě.

Dactylorhiza sambucina, Elder-flowered Orchid, prstnatec bezový


Občas se najdou jedinci s květy červenooranžovými, kde asi nějak přispěly alely spojené jak se žlutou tak s fialovou barvou. Vstavačovité - tedy "orchideje rostoucí u nás" jsou v mnoha ohledech mimořádně zajímavá skupina cévnatých rostlin. Pro svou mykorhizu, tedy symbiózu kořenového systému s mycélii hub jsou pokusy o přesazování a nebo jakékoliv jiné kultivace většinou neúspěšné. Tahle těsná vazba vstavačovitých rostlin na jeden z faktorů svého prostředí je asi důvodem jejich citlivosti na změny a tedy potenciálního ohrožení. U vstavačovitých také poměrně často dochází k mezidruhovému křížení, ze kterého opakovaně vznikají populace hybridních jedinců. K něčemu takovému dochází například mezi vstavačem nachovým (Orchis purpurea) a vstavčem vojenským (Orchis militaris), nebo mezi vstavačem mužským (Orchis mascula) a vstavačem bledým (Orchis pallens). A konečně, u vstavačovitých je dost vysoká frekvence druhů bez chlorofylu, tedy s takzvaným heterotrofním způsobem získávání organických látek. Je to obecně spojeno s parazitováním na jiných rostlinách. Jako příklad může posloužit v původních listnatých lesích relativně hojný hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Ale o heterotrofních cévnatých rostlinách někdy jindy.


Bile Karpaty
Meadows of Bile Karpaty (The White Carpathians) are well known for many endangered plant species, especially orchids. The most beautiful hillsides – Certoryje for instance – covered by typical meadows with scattered large oaks can be found at the level of town Straznice in direction to boarder line. Same are the plains separated by river Velicka and on their western end by village Horni Nemci. In some respect this mountain range is akin to the flysh Carpathians on the very east of Slovakia, in the Subcarpatian Rus or in polish Biesczady. Go upstream along the Velicka and climb up and you might come to an idea that for instance „Zadni louky“ could be referred as „polonina“, the term used in eastern parts of the Carpathian mountains. At least it´s remoteness altogether with all human activities confined to deeply carved valleys of small rivers give reason for it.
Term of someone´s visit during first decade of May means, that he probably would not see flowers of pyramidal orchid (Anacamptis pyramidalis), nor another species – globe orchid (Trausteinera globosa). Same would apply to fly orchid (Ophrys) with it´s bizarre flowers.
On the other hand, we had good luck and have seen early purple orchid (Orchis mascula), yellow flowers of pale orchid (Orchis pallens) and elder-flowered orchid (Dactylorhiza sambucina), that exists in either yellow or lilac form. From time to time, individuals with flowers of pink to orange color appear, in which contribution of alleles of yellow as well as lilac color could be supposed.
The Orchideaceae family represents in many respects an exceptionally interesting group of vascular plants: Symbiosis of their roots with fungal hyphae (fibers), called mycorrhizas is the cause of failure of many transfer attempts. Such tight bond of orchids to one of factors of the environment seems to be cause of their sensitivity to any changes, hence of their potential vulnerability.
Also, in orchids there is a quite frequent interspecies hybridization, which repeatedly results in populations of hybrid individuals. This for example happens between lady orchid (Orchis purpurea) and military orchid (Orchis militaris), or between early purple orchid (Orchis mascula) and pale orchid (Orchis pallens). And finally, in orchids there is relatively frequent occurrence of species that lack chlorophyl, so they use heterotrophic way of obtaining organic compounds. In general this is accompanied with parasiting on other plants. Bird´s nest orchid (Neottia nidus-avis), a species quite common in natural deciduous forests, can be named as an example. But heterotrophic vascular plants deserve their own article somewhen in future.

1 komentář:

Bonca řekl(a)...

Hi Peter!

I'm from hungary, I do not understand your language, but U have nice pictures. I write U because, we have a same favorite film: "Záhrada" I love this film very much! Do U know about this film dvd version is out or not? Thx: Erika